برای خشنودی امام زمان از ما و شما چندصلوات میفرستید؟
(13.11%) 125
1
(1.888%) 18
2
(1.888%) 18
3
(1.259%) 12
4
(4.092%) 39
5
(0.419%) 4
6
(1.154%) 11
7
(0.419%) 4
8
(8.709%) 83
9
(67.05%) 639
10

تعداد شرکت کنندگان : 953